Algemene Voorwaarden Patrón Margarita

Door hun aanmelding voor deze Actie worden deelnemers geacht deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") te hebben aanvaard en te hebben verklaard daaraan gebonden te zullen zijn. De Promotor behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Promotor

 1. De promotor is Bacardi-Martini B.V., gevestigd te 2803 PV Gouda, aan de Groningenweg 8 (“Promotor”).
 2. De Promotor is verantwoordelijk voor alle administratieve aspecten van de Actie (daaronder begrepen prijsuitreiking en technische ondersteuning, etc.).
 3. Voor vragen, klachten of opmerkingen in verband met de Actie kunt u de Promotor e-mailen via patron@threeisxtycomms.com.

Aanmeldingsperiode

 1. Aanvangsdatum: 00:00 (GMT) op 17/02/2020.
 2. Sluitingsdatum: 23:59 (GMT) op 24/04/2020.
 3. Aanmeldingen die worden ontvangen Aanvangsdatum na de Sluitingsdatum kunnen niet deelnemen aan de Actie.

Wie kan zich aanmelden?

 1. Deze Actie (“Actie”) staat open voor ingezetenen van Nederland van 18 jaar en ouder.
 2. De volgende personen komen niet in aanmerking voor aanmelding of uitreiking van een prijs [of deelname]: (a) medewerkers van de Promotor of diens agenten en hun familieleden in de eerste en tweede graad, (b) anderen die direct dan wel indirect professioneel betrokken zijn bij de Actie of de Promotor en hun gezinsleden, en (c) medewerkers van enige onderneming die actief is in de alcoholische-drankenindustrie (en hun familieleden in de eerste en tweede graad).

Aanmeldingsprocedure

 1. Om deel te nemen aan deze Wedstrijd, moeten Deelnemers het volgende doen vóór de Sluitingsdatum:
  1. Deelnemers moeten de leeftijdsgrens passeren om hun gegevens op de promotionele microsite in te voeren
  2. Deelnemers wordt gevraagd hun plaatsnaam of postcode in te voeren om hun dichtstbijzijnde deelnemende locatie te vinden
  3. Om zich aan te melden en deel te nemen aan de wedstrijd, wordt aan de deelnemers gevraagd uw volledige naam, e-mailadres, geboortedatum en land van verblijf in te voeren OF zich te registreren met hun Facebook-account
  4. Deelnemers moeten ook een vakje aanvinken om te bevestigen dat u deze Algemene voorwaarden hebt gelezen en ermee instemt gebonden te zijn en dat u ons Privacybeleid hebt gelezen en begrepen.
  5. Invoer wordt gedaan door op de verzendknop onderaan het formulier te klikken
 2. Er geldt geen aankoopverplichting maar deelnemers moeten wel toegang hebben tot internet en een e-mailadres en Facebook account om te kunnen deelnemen aan de Actie.

Beperkingen op deelname

 1. Maximaal één inzending per persoon.
 2. Deelnemers dienen ervoor te zorgen dat zij de prijs in ontvangst kunnen nemen zoals hierna vermeld en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Indien een winnaar daartoe niet in staat is, behoudt de Promotor zich het recht voor de prijs toe te kennen aan een andere in aanmerking komende deelnemer volgens de procedure zoals hierna uiteengezet onder het kopje "Keuze en bekendmaking winnaar" (enzovoort totdat een in aanmerking komende winnaar die in staat is om de prjs in ontvangst te nemen is gevonden).
 3. Inzendingen mogen niet massaal worden gedaan, via meerdere accounts of meerdere inzendingen op één dag, of via agenten of derden.
 4. Onvolledige inzendingen en inzendingen die niet volledig in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden worden gediskwalificeerd en dingen niet mee.
 5. [Uitsluitend voor creatieve of UGC-prijsvragen: neem hier de bepalingen op omtrent “Content-garanties deelnemers”, “Content-normen voor inzendingen” en “gebruik van Content door Promotor” zoals opgesteld aan het einde van dit document]

Keuze en bekendmaking winnaar

 1. Een winnaar zal worden geselecteerd door een onafhankelijke jury uit alle complete, correcte en in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen vóór de Sluitingsdatum. Winnende inzendingen zijn die inzendingen die, naar het uitsluitend oordeel van de jury.
 2. De winnaar(s) krijgen bericht per e-mail binnen 7 dagen na de Sluitingsdatum en moeten op dat bericht reageren ter bevestiging van hun aanvaarding van de prijs. Al het redelijke zal in het werk gesteld worden om in die periode contact op te nemen met de winnaars met gebruikmaking van de contactgegevens zoals verstrekt in het aanmeldingsformulier. Deelnemers dienen hun spam/bulk/junk-mail te controleren op berichten omdat, als er niet binnen 7 dagen na het bericht een reactie wordt ontvangen van de winnaar, die winnaar de kans kan verspelen om zijn prijs op te eisen. Om de prijs te kunnen opeisen kan bewijs van leeftijd, identiteit en kwalificatie worden verlangd.
 3. De winnaar(s) moet(en) een geschikt afleveradres opgeven dat geen postbus is binnen 21 dagen nadat hij/zij gecontacteerd en geïnformeerd werd. De Prijs zal worden afgeleverd voor 21 dagen. Er moet iemand van 18 jaar of ouder op het afleveradres aanwezig zijn om voor de Prijs af te tekenen. De beslissing van de Promotor is bindend. Daarover wordt niet gecorrespondeerd.

Prijs

 1. De prijs is als volgt: De prijs is: voor de winnaar en één gast, economy-retourvluchten naar Mexico vanuit het VK, 3 nachten hotelaccommodatie (op basis van twee personen die een standaard tweepersoonskamer met 1 of 2 bedden delen op basis van logies met ontbijt) voor Internationale Tequila Day (die plaatsvindt op 24 juli 2020).
 2. N.B.: Niet inbegrepen in de prijs is het volgende: Alle andere kosten en uitgaven, inclusief eten en drinken, reisverzekering, transfer naar de luchthaven van vertrek van de winnaar en andere extra kosten die zich voordoen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de winnaar en zijn gast.
 3. De Promotor behoudt zich het recht voor de prijs geheel of gedeeltelijk te vervangen door een prijs of prijzen met een gelijke of grotere financiële waarde indien dat noodzakelijk is om redenen die buiten zijn redelijke invloedssfeer liggen. De prijs is niet geheel of gedeeltelijk inwisselbaar voor geld, en tenzij de Promotor schriftelijk anders bepaalt niet voor vatbaar voor restitutie of overdracht.
 4. Op delen van de prijs zijn voorwaarden van derden van toepassing.
 5. De naam van de winnaar en de stad/gemeente zullen gedurende een maand na de Sluitingsdatum beschikbaar zijn door contact op te nemen met de Organisator via bovenstaande contactgegevens en de naam en datum van de Wedstrijd te vermelden [of door een bezoek te brengen aan http://www.bacardi.com/gl/.
 6. De Promotor zorgt voor inhouding en afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

Aansprakelijkheid

 1. De Promotor aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor overlijden en persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid, of verlies als gevolg van een onjuiste verklaring indien die verklaring frauduleus is afgegeven, of voor alle overige schade die wettelijk niet kan worden uitgesloten. Voor het overige gelden de volgende uitsluitingen van aansprakelijkheid: Verwijzingen naar de “Promotor” in dit artikel inzake Aansprakelijkheid omvatten mede alle aan de Promotor verwante ondernemingen, agenten en alle andere derden die betrokken zijn bij de Actie.
 2. De Promotor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de volgende gebeurtenissen, voor zover deze zich voordoen als gevolg van oorzaken die buiten de redelijke invloedssfeer van de Promotor liggen:
  1. uitstel of annulering van de Actie;
  2. wijzigingen in de prijs of de gebruiksmogelijkheden daarvan;
  3. problemen bij de verzending van de prijs (zoals een prijs die de beoogde ontvanger niet bereikt); en
  4. enig handelen of nalaten door een externe leverancier.
 3. De Promotor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor netwerk-, computer-, hardware- of software-storingen van welke aard dan ook, die gevolgen kunnen hebben voor de verzending, ontvangst of verwerking van uw inzending of voor het verloren gaan, beschadigd raken, vertragen of onleesbaar worden van inzendingen, daaronder begrepen het verloren gaan van inzendingen als gevolg van technische fouten of vertragingen in de verzending.
 4. N.B.: deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door en houdt op geen enkele wijze verband met Facebook OF Twitter. Door deelname erkennen deelnemers dat Facebook OF Twitter geen enkele verantwoordelijkheid heeft in verband met deze Actie en vrijwaart de deelnemer, voor zover maximaal is toegestaan op grond van het recht, Facebook OF Twitter hierbij tegen elke aansprakelijkheid in verband met deze Actie. Deelnemers begrijpen dat de informatie die zij verstrekken in verband met deze Actie wordt verstrekt aan de Promotor (en, voor zover van toepassing, de aan hem gelieerde ondernemingen en zijn agenten) en niet aan Facebook OF Twitter.
 5. Indien de Promotor reden heeft om te vermoeden dat een deelnemer of een derde zich schuldig maakt aan vals spelen, bedrog of fraude of onsportief gedrag van welke aard dan ook (daaronder begrepen doch niet beperkt tot het manipuleren van de actie, de selectie van de prijswinnaar(s) of enige inzending) of het aanmaken van meerdere accounts om zo meerdere inzendingen te kunnen insturen waar het aantal inzendingen beperkt is), behoudt de Promotor zich het recht voor (geheel naar eigen inzicht) een deelnemer, inzending of persoon van wie hij in redelijkheid meent dat deze verantwoordelijk is voor of betrokken is bij die activiteit te diskwalificeren.
 6. Iedere winnaar en gast moeten in goede gezondheid verkeren en fit genoeg zijn om te reizen, en doen afstand van enige vordering die zij zouden kunnen hebben jegens de Promotor in verband met veiligheids- of gezondheidsproblemen die zij tijdens de reis kunnen ondervinden.

Persoonsgegevens en publiciteit

 1. De Promotor zal de persoonsgegevens van iedere winnaar en iedere deelnemer gebruiken ten behoeve van het beheer van deze Actie. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het Privacybeleid van de Promotor op http://www.bacardi.com/gl/privacy-policy. N.B.: de persoonsgegevens van de inzender kunnen worden doorgegeven, verwerkt en/of opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte.
 2. Indien u daarvoor toestemming hebt verleend, mogen de Promotor (en diens zakelijk partners, indien van toepassing) de gegevens tevens gebruiken om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden.
 3. Door aanmelding voor deze Actie stemmen deelnemers ermee in om, als zij prijswinnaar zijn, de Promotor het voortdurende vrije gebruik te geven van hun naam, het land waar zij woonachtig zijn, foto's, video en spraak ("Beeltenis") voor reclame-, publiciteits- en nieuwsdoeleinden in alle media, zonder aanvullende vergoeding. Daartoe wordt de aanvaarding van een prijs door de winnaar geacht een bevestiging in te houden van diens instemming om de Promotor gebruik te laten maken van zijn Beeltenis en de Beeltenis van zijn gast, en zullen de winnaar en diens gast alle nadere documentatie ondertekenen die de Promotor in dit verband in redelijkheid verlangt. Verder kan een winnaar en diens gast worden gevraagd deel te nemen aan redelijke publicitaire en PR-activiteiten in verband met de Actie.

Intellectuele eigendom Promotor

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder rechten in verband met databanken, bijvoorbeeld in http://www.bacardi.com/gl/privacy-policy, met uitzondering van zogenaamde "door de gebruiker gegenereerde inhoud (UGC)", maar met inbegrip van, doch niet beperkt tot, merken, modellen, logo's, tekst, afbeeldingen, audio- en videomateriaal, "look and feel" en software (met inbegrip van code, interface en websitestructuur) ("Materialen") zijn de eigendom van de Organisator (of diens dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers of partners).
 2. De Materialen zijn wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en –verdragen.
 3. Al die rechten zijn voorbehouden en het is ten strengste verboden aanduidingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten van Materialen te verwijderen.

Nederlands recht van toepassing

 1. Op deze Actie en alle geschillen of vorderingen die zich mochten voordoen als gevolg van of in verband met deze Actie (daaronder begrepen de [prijs OF prijzen]) is Nederlands recht van toepassing en deelnemers stemmen er onherroepelijk mee in dat de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd is om al dergelijke geschillen of vorderingen te beslechten.
 2. Deze Actie en elk handelen van de Promotor zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Garanties van deelnemers met betrekking tot content

 1. Door deelname aan deze Actie garanderen, verklaren en verbinden deelnemers zich als volgt:
  1. zij houden alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content die zij inzenden in verband met de Actie ("Content");
  2. de Content is hun eigen oorspronkelijk werk en maakt geen inbreuk op rechten van derden;
  3. alle personen die voorkomen of worden genoemd in Content hebben uitdrukkelijk toestemming verleend (a) voor het verschijnen in de Content en (b) het gebruik van de Content in deze Actie of in verband met de Promotor;
  4. in de Content worden geen personen onder de 18 jaar afgebeeld;
  5. de Content is in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving;
  6. de Content is juist en niet misleidend.

Contentnormen voor inzendingen

 1. De hieronder vermelde contentnormen (“Contentnormen”) dienen als voorbeeld en zijn niet bedoeld als een uitputtende lijst van de soorten Content die onaanvaardbaar zijn in het kader van de Actie.
 2. De Promotor behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om elke inzending die naar zijn mening niet in overeenstemming is met deze Contentnormen of die naar zijn mening niet voldoet aan de normale normen van goede smaak en fatsoen te weigeren of te diskwalificeren.
 3. Door deelname aan deze Actie garandeert, verklaart en verbindt de deelnemer zich hierbij dat zijn Content voldoet aan de volgende Contentnormen:
  1. Content mag niet bedoeld zijn om consumptie van alcoholische dranken onder de minimumleeftijd of op buitensporige of onverantwoorde wijze of rijden onder invloed of ander gedrag dat beschouwd wordt als asociaal, illegaal of immoreel aan te moedigen, te tolereren, te bevorderen of te verheerlijken;
  2. Content mag niet neerbuigend of lasterlijk zijn jegens enige persoon;
  3. Content mag niet obsceen, aanstootgevend, hatelijk of haatzaaiend zijn;
  4. Content mag geweld van welke aard dan ook niet stimuleren;
  5. Content mag niet seksueel expliciet zijn (of enige vorm van naaktheid bevatten);
  6. Content mag op geen enkele wijze schade toebrengen of trachten toe te brengen aan minderjarigen;
  7. Content mag niet gericht zijn tot of waarschijnlijk aantrekking uitoefenen op een publiek onder de 18 jaar;
  8. Content mag op geen enkele wijze discriminatie bevorderen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot discriminatie op basis van ras, sekse, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
  9. Content mag niet naar alle waarschijnlijkheid intimiderend, schokkend, vernederend, alarmerend of hinderlijk zijn voor enige persoon;
  10. Content mag niet worden gebruikt om zich voor te doen als een persoon of om een verkeerde voorstelling te geven van de identiteit van de deelnemer of diens relatie met een andere persoon of entiteit;
  11. Content mag niet de indruk wekken dat deze afkomstig is van of wordt onderschreven door de Promotor.
 4. De Promotor behoudt zich het recht voor alle Content of informatie die hem zorgen baart te melden bij de betrokken autoriteiten.

Gebruik van Content door de Promotor

 1. Door deelname aan de Actie verlenen deelnemers de Promotor, de aan hem gelieerde ondernemingen en zijn onderaannemers het recht tot gebruik van alle Content die aan de Promotor wordt verstrekt in verband met de Actie:
  1. ten behoeve van het beheer van deze Actie;
  2. voor promotie- en publicitaire doeleinden; en
  3. in alle digitale media en op alle social media in verband met de Promotor en de Actie.
 2. Deelnemers verklaren hierbij alle overige handelingen te zullen verrichten en documenten te zullen ondertekenen die in redelijkheid worden verlangd om de Promotor in staat te stellen tot dat gebruik van hun Content.
 3. Voor zover is toegestaan op grond van het recht doen deelnemers hierbij afstand ten gunste van de Promotor en verklaren zij niet te zullen overgaan tot de uitoefening van persoonlijkheidsrechten (of soortgelijke rechten waar ook ter wereld) in verband met hun Content.

INDULGE IN
THE ULTIMATE
LUXURY TODAY

Shop PATRÓN EL CIELO
Patrón Core Line

Be the First to Know

Learn about new creations and taste-making spins on Patrón classics.

Join Our Newsletter
Join Our Newsletter