Patrón Margarita Algemene Voorwaarden

Deelnemers worden geacht deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") te hebben aanvaard, en ermee in te stemmen door deze voorwaarden gebonden te zijn, wanneer zij aan deze Wedstrijd deelnemen. Bacardi-Martini behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Organisator

 1. De organisator is Bacardi-Martini Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, België (“Organisator”).
 2. De Organisator is verantwoordelijk voor alle administratieve aspecten van de Wedstrijd (inclusief bepaling van de winnaars, prijsuitreiking, en technische bijstand etc.).
 3. Voor vragen of opmerkingen, kan de Organisator worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres patron@threeisxtycomms.com.

Deelnemingstermijn

 1. Startdatum: 00:00 (GMT) op 17/02/2020.
 2. Sluitingsdatum: 23:59 (GMT) op 24/04/2020.
 3. Inzendingen ontvangen voor de Startdatum of na de Sluitingsdatum zullen niet worden opgenomen in de Wedstrijd.

Wie mag deelnemen

 1. Deze wedstrijd (“Wedstrijd”) staat open voor inwoners van België met de leeftijd van 18 jaar of ouder.
 2. De volgende personen mogen geen prijs winnen [of deelnemen aan de Wedstrijd] (a) werknemers van de Organisator of zijn agenten en zijn eerstelijns of tweedelijns familieleden, (b) eenieder wie direct of indirect professioneel gelinkt is aan de Wedstrijd of de Organisator en zijn familieleden, en (c) werknemers van eender welk bedrijf Wedstrijdf in de alcoholische drankensector (en hun eerste- en tweedelijns familieleden).

Hoe deel te nemen

 1. Om deel te nemen aan deze Wedstrijd, moeten Deelnemers het volgende doen vóór de Sluitingsdatum:
  1. Deelnemers moeten de leeftijdsgrens passeren om hun gegevens op de promotionele microsite in te voeren
  2. Deelnemers wordt gevraagd hun plaatsnaam of postcode in te voeren om hun dichtstbijzijnde deelnemende locatie te vinden
  3. Om zich aan te melden en deel te nemen aan de wedstrijd, wordt aan de deelnemers gevraagd uw volledige naam, e-mailadres, geboortedatum en land van verblijf in te voeren OF zich te registreren met hun Facebook-account
  4. Deelnemers moeten ook een vakje aanvinken om te bevestigen dat u deze Algemene voorwaarden hebt gelezen en ermee instemt gebonden te zijn en dat u ons Privacybeleid hebt gelezen en begrepen.
  5. Invoer wordt gedaan door op de verzendknop onderaan het formulier te klikken
 2. Er is geen aankoop noodzakelijk, maar deelnemers hebben toegang tot het internet en een e-mailadres en Facebook account nodig om deel te nemen aan de Wedstrijd.

Beperkingen aan deelname

 1. Maximum van één deelname per persoon.
 2. Deelnemers zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat zij de prijs kunnen aanvaarden zoals onderaan aangegeven en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. In het geval dat een winnaar zich in de onmogelijkheid bevindt om de prijs te aanvaarden, dan behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs uit te reiken aan een andere geschikte deelnemer volgens de methode zoals uiteengezet in het "Winnaar selectie en notificatie" hoofdstuk hieronder (enzoverder, tot op het moment dat er een winnaar is gevonden die in aanmerking komt en zich in de mogelijkheid bevindt om de prijs te aanvaarden).
 3. Inzendingen mogen niet in bulk worden gedaan, via meerdere accounts of meerdere inzendingen op één dag, of via agenten of derden.
 4. Onvolledige inzendingen en inzendingen die niet volledig in overeenstemming zijn met onze Algemene Voorwaarden zullen worden gediskwalificeerd en worden niet meegeteld. [Enkel voor creatieve of door gebruikers gegenereerde inhoud (UCG) wedstrijden, voegt u hier de "Inhoudsgaranties door deelnemers", "Inhoudsnormen voor inzendingen" en "Gebruik van Inhoud door de Organisator" hoofdstukken in, zoals beschreven op het einde van dit document]

Selectie van de winnaar en notificatie

 1. Een winnaar zal worden geselecteerd door de jury uit alle volledige, correcte en in aanmerking komende inzendingen die vóór de Sluitingsdatum werden ontvangen. Winnende inzendingen zijn de inzendingen die naar de mening en het eigen oordeel van de jury.
 2. De winnaar(s) zal (zullen) binnen 7 dagen na de Sluitingsdatum per e-mail op de hoogte worden gebracht en zal (zullen) moeten reageren op die kennisgeving om zijn of haar aanvaarding van de prijs te bevestigen. Alle redelijke inspanningen zullen worden geleverd om tijdens deze periode contact op te nemen met de winnaars via de contactgegevens die op het inschrijvingsformulier worden vermeld. Deelnemers moeten ervoor zorgen dat zij hun spam/bulk/junk mappen controleren op kennisgeving, want als een antwoord van een winnaar niet binnen 7 dagen na de kennisgeving wordt ontvangen, kan de winnaar diens kans verliezen om zijn of haar prijs op te eisen. Een bewijs van leeftijd, identiteit en geschiktheid kan vereist worden om de prijs op te eisen.
 3. De winnaar(s) moet(en) een geschikt afleveradres opgeven dat geen postbus is binnen 21 dagen nadat hij/zij gecontacteerd en geïnformeerd werd. De Prijs zal worden afgeleverd voor 21 dagen. Er moet iemand van 18 jaar of ouder op het afleveradres aanwezig zijn om voor de Prijs af te tekenen.
 4. De beslissingen van de Organisator zijn in alle opzichten definitief en bindend voor alle deelnemers en er zal hieromtrent geen correspondentie worden gevoerd.

Prijs

 1. De prijs is: voor de winnaar en één gast, economy-retourvluchten naar Mexico vanuit het VK, 3 nachten hotelaccommodatie (op basis van twee personen die een standaard tweepersoonskamer met 1 of 2 bedden delen op basis van logies met ontbijt) voor Internationale Tequila Day (die plaatsvindt op 24 juli 2020).
 2. Houd er rekening mee dat het volgende niet in de prijs is opgenomen: Alle andere kosten en uitgaven, inclusief eten en drinken, reisverzekering, transfer naar de luchthaven van vertrek van de winnaar en andere extra kosten die zich voordoen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de winnaar en zijn gast.
 3. De Organisator behoudt zich het recht voor om de prij (of een deel daarvan) te vervangen door een prijs of prijzen van gelijkwaardige of grotere geldwaarde indien dit noodzakelijk is om redenen buiten diens eigen redelijke controle. Er is geen geldelijk alternatief voor de prijs (of enig deel daarvan) en tenzij de Organisator schriftelijk anders overeenkomt, kunnen de prijs niet worden ingeruild en zijn ze niet overdraagbaar.
 4. Algemene voorwaarden van derde partijen zijn van toepassing op bepaalde delen van de prijs.
 5. De naam van de winnaar en de stad/gemeente zullen gedurende een maand na de Sluitingsdatum beschikbaar zijn door contact op te nemen met de Organisator via bovenstaande contactgegevens en de naam en datum van de Wedstrijd te vermelden [of door een bezoek te brengen aan http://www.bacardi.com/gl/.

Aansprakelijkheid

 1. De Organisator aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door diens nalatigheid, of voor enige verlies veroorzaakt door een valse verklaring indien deze verklaring op frauduleuze wijze werd afgelegd, of voor enige andere schade die niet wettelijk kan worden uitgesloten. In ieder ander geval zijn de volgende uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing. Verwijzingen naar de "Organisator" in dit gedeelte over aansprakelijkheid omvatten alle aan de Organisator verbonden bedrijven, agenten of andere derden die betrokken zijn bij de Wedstrijd.
 2. 25. De Organisator is niet verantwoordelijk voor (en is niet aansprakelijk in verband met) de volgende voorvallen, voor zover deze zich voordoen om redenen buiten de redelijke controle van de Organisator:
  1. uitstel of annulering van de Wedstrijd;
  2. eventuele wijzigingen in de prijs of de wijze waarop deze kunnen worden gebruikt;
  3. problemen met de verzending van de p (zoals het niet bereiken van de beoogde ontvanger van een prijs); en
  4. eender welke handeling of wanprestatie van een derde leverancier .
 3. De Organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor netwerk-, computer-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, die van invloed kunnen zijn op de verzending, ontvangst of verwerking van uw inzending of voor verloren, beschadigde, vertraagde of onleesbare inzendingen, met inbegrip van verlies van inzendingen als gevolg van technische fouten of vertragingen bij de verzending.
 4. Houd er rekening mee dat deze Wedstrijd op geen enkele wijze wordt gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook OF Instagram. Door deel te nemen, erkennen de deelnemers dat Facebook OF Instagram geen verantwoordelijkheid draagt voor deze Promotie en, voor zover wettelijk toegestaan, ontslaan zij hierbij Facebook OF Instagram van enige aansprakelijkheid in verband met deze Promotie. De deelnemer begrijpt dat de informatie die hij/zij in verband met deze Wedstrijd indient, wordt verstrekt aan de Organisator (en zijn gelieerde ondernemingen, partners en agenten, indien van toepassing) en niet aan Facebook.
 5. Als de Organisator redenen heeft om een deelnemer of derde partij te verdenken van vals spelen, bedrog of frauduleus of onsportief gedrag van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het manipuleren van de wedstrijd, de keuze van de prijswinnaar(s) of een of meer inschrijvingen of het aanmaken van meerdere accounts om meerdere inschrijvingen te verkrijgen indien het aantal inschrijvingen beperkt is), behoudt de Organisator zich het recht voor om (geheel naar eigen goeddunken) de deelnemer, de inschrijving of de persoon die hij/zij redelijkerwijs verantwoordelijk acht voor of geassocieerd is met dergelijke activiteiten te diskwalificeren.
 6. Elke winnaar en gast moet in goede gezondheid verkeren en geschikt zijn om te reizen en afzien van elke claim die zij tegen de Organisator hebben voor een veiligheids-, gezondheid- of ander probleem waarmee zij tijdens de reis kunnen geconfronteerd worden.

Persoonsgegevens en publiciteit

 1. De Organisator zal de persoonsgegevens van elke winnaar en elke deelnemer gebruiken voor het beheer van deze Wedstrijd. Bekijk het Privacybeleid van de Organisator op http://www.bacardi.com/gl/privacy-policy voor meer informatie. Houd er rekening mee dat de gegevens van de deelnemers kunnen worden overgedragen naar, verwerkt en/of opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte. Deelnemers hebben recht op de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens die op hen betrekking hebben (GDPR en de wet van 30/07/2018).
 2. Wanneer u zich hebt aangemeld, kan de Organisator (en hun respectieve zakenpartners, indien van toepassing) de gegevens die u ons verstrekt ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden.
 3. Door deel te nemen aan deze Wedstrijd stemmen de deelnemers ermee in dat zij, als zij een prijswinnaar zijn, de Organisator het gratis gebruik van hun naam, land van verblijf, foto's, video en stem ("Beeld") voor reclame-, publiciteits- en nieuwsdoeleinden in alle media voor onbepaalde tijd zullen toestaan, zonder daarvoor enige bijkomende vergoeding te verkrijgen. De aanvaarding van een prijs door een winnaar wordt daartoe beschouwd als een bevestiging van zijn of haar akkoord met betrekking tot het gebruik van zijn of haar Beeld [en het Beeld van zijn of haar gast] door de Organisator, en de winnaar [of zijn of haar gast] dient alle verdere documentatie te ondertekenen die redelijkerwijs door de Organisator in dit verband wordt vereist. Een winnaar [en zijn gast] kan ook worden gevraagd deel te nemen aan redelijk verantwoorde publiciteit en PR-activiteiten in verband met de Wedstrijd.

Intellectuele eigendomsrechten van de Organisator

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder rechten in verband met databanken, bijvoorbeeld in http://www.bacardi.com/gl/privacy-policy, met uitzondering van zogenaamde "door de gebruiker gegenereerde inhoud (UGC)", maar met inbegrip van, doch niet beperkt tot, merken, modellen, logo's, tekst, afbeeldingen, audio- en videomateriaal, "look and feel" en software (met inbegrip van code, interface en websitestructuur) ("Materialen") zijn de eigendom van de Organisator (of diens dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers of partners).
 2. De Materialen worden wereldwijd beschermd door wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendom.
 3. Al deze rechten zijn voorbehouden en het is ten strengste verboden om auteursrecht- of andere eigendomsvermeldingen uit de Materialen te verwijderen.

Belgisch recht is van toepassing

 1. Deze Wedstrijd, en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met de Wedstrijd (met inbegrip van de prijs), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en de deelnemers stemmen er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van België de exclusieve bevoegdheid hebben om een dergelijk geschil of dergelijke vordering te beslechten.

Inhoudsgaranties door deelnemers

 1. Door deel te nemen aan deze Wedstrijd, garanderen en verbinden de deelnemers zich ertoe dat:
  1. zij alle intellectuele eigendomsrechten bezitten op de inhoud die zij in verband met de Wedstrijd indienen ("Inhoud");
  2. de Inhoud hun eigen originele werk is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden;
  3. alle personen die in de Inhoud worden genoemd of waarnaar wordt verwezen, uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven (a) om in de Inhoud te worden genoemd en (b) om de Inhoud in deze Wedstrijd of in verband met de Organisator te gebruiken;
  4. de Content geen afbeeldingen bevat van personen jonger dan 18 jaar;
  5. de Inhoud voldoet aan alle toepasselijke wetgeving;
  6. de Inhoud juist en niet misleidend is;

Inhoudsnormen voor inzendingen

 1. De onderstaande inhoudsnormen ("Inhoudsnormen") dienen als voorbeeld en zijn niet bedoeld als een uitputtende lijst van de soorten Inhoud die onaanvaardbaar zijn voor de doeleinden van de Wedstrijd.
 2. De Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om inzendingen die naar zijn mening niet voldoen aan deze Inhoudsnormen of die naar zijn mening niet voldoen aan de normale smaak- en fatsoensnormen, niet toe te staan of te diskwalificeren (of te verhinderen dat ze een moderatiefase doorlopen).
 3. Door deel te nemen aan deze Wedstrijd, garanderen de deelnemers en verbinden zij zich ertoe dat hun Inhoud voldoet aan de volgende Inhoudsnormen:
  1. De inhoud mag niet tot het onder de wettelijke leeftijd, overmatig of onverantwoordelijk gebruiken van alcoholische dranken, rijden onder invloed, of enig gedrag stellen dat als asociaal, illegaal of immoreel wordt beschouwd, aanmoedigen, vergoelijken, promoten of verheerlijken;
  2. De inhoud mag geen afbreuk doen aan of lasterlijk zijn voor personen;
  3. De inhoud mag op geen enkele wijze obsceen, aanstootgevend, verachtelijk of opruiend zijn;
  4. De inhoud mag op geen enkele wijze geweld in de hand werken;
  5. De inhoud mag niet seksueel expliciet zijn (of enige naaktheid bevatten);
  6. De inhoud mag op geen enkele wijze minderjarigen schaden of proberen te schaden;
  7. De inhoud mag niet gericht zijn op of waarschijnlijk een publiek onder de 18 jaar aanspreken;
  8. De inhoud mag geen enkele vorm van discriminatie bevorderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
  9. De inhoud mag niet van dien aard zijn dat het waarschijnlijk is dat de inhoud iemand lastigvalt, van streek maakt, in verlegenheid brengt of irriteert;
  10. De inhoud mag niet worden gebruikt om zich voor te doen als een ander persoon, of om een verkeerde voorstelling te geven van de identiteit van de deelnemer of zijn band met een andere persoon of entiteit; en
  11. De inhoud mag niet de indruk wekken dat deze afkomstig is van of wordt onderschreven door de Organisator.
  12. De Organisator behoudt zich het recht voor om alle Inhoud of informatie die aanleiding geeft tot bezorgdheid aan de bevoegde autoriteiten door te geven.

Gebruik van Inhoud door de Organisator

 1. Door deel te nemen aan de Promotie verlenen deelnemers de Organisator, de aan hem verbonden ondernemingen en zijn onderaannemers het recht om alle Inhoud die in verband met de Wedstrijd aan de Organisator wordt geleverd, kosteloos, permanent en wereldwijd te gebruiken:
  1. ten behoeve van het beheer van deze Wedstrijd;
  2. voor promotionele en publicitaire doeleinden; en
  3. in alle digitale en sociale media in verband met de Organisator en de Wedstrijd.
 2. Deelnemers stemmen ermee in om die andere dingen te doen en die andere documenten op te stellen die redelijkerwijs gevraagd worden om de Organisator in staat te stellen gebruik te maken van hun Inhoud.

INDULGE IN
THE ULTIMATE
LUXURY TODAY

Shop PATRÓN EL CIELO
Patrón Core Line

Be the First to Know

Learn about new creations and taste-making spins on Patrón classics.

Join Our Newsletter
Join Our Newsletter